۹۹-۲

/
برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید wright torch serology parasitology microb 1 hematology bk bioshimi…

بروشور ها

/
دستورالعمل ها نحوه ی جمع آوری پرولاکتین …

غربالگری سندروم داون

/
  آزمایش های غربالگری بیوشیمیایی برنامه : آزمایش های غربا…

Iron

/
  دستورالعمل استاندار آهن(FE)  در سرم شماره …

Calcium

/
      دستورالعمل استاندارد کلسیم (CALCIUM) …

MG

/
  دستورالعمل استاندارد منیزیم خون شماره سند : ۳۵-۱…

Phosporus

/
  دستورالعمل استاندار د PHOS PHOURS در سرم …

Bilirubin

/
  دستورالعمل استاندارد بیلی روبین شماره سند : …

Uric Acid

/
  دستورالعمل استاندارد URIC ACID  در سرم   …